واحدهای تابعه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قم
  کمينه 

واحدهای تابعه  

اداره ثبت اسناد و املاک منطقه یک قم
خیابان ساحلی - نبش کوچه 7
تلفن   3 - 37750901
فاکس  37751964

اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو قم
خیابان ساحلی  - جنب اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قم
37750901-3  تلفن 
3 فاکس   7727155

اداره ثبت  اسناد و املاک خلجستان
دستجرد - میدان شهید زینلی - خیابان سپاه
تلفن    325223899
فاکس   325224001

اداره ثبت اسناد و املاک کهک
کهک - فلکه بخشداری - روبروی کوچه درمانگاه
تلفن   324223899
فاکس  324223898

اداره ثبت اسناد و املاک جعفریه
جعفریه - خیابان امام خمینی
تلفن و فاکس   326223520