کمينه 

آشنایی با مسئولین  


 
آقای سیروس سلامتی  مدیر کل اداره ثبت اسناد و املاک استان قم  تلفن تماس : 37758965

آقای سید روح اله سجادی مهری: معاون مدیر کل تلفن تماس 37728929     

   3آقای محمدرضا ادیبان : رییس ثبت منطقه یک شهرستان قم تلفن تماس 7751964   


آقای مرتضی نورانی آرانی: رییس ثبت منطقه دو شهرستان قم تلفن تماس : 37727155