سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
ورود به سايت |  
  کمينه 

فرم های موردنیاز  

فرمهای کاربردی ثبت شرکت ها

فرم تعیین نام 
تقاضا نامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

اساسنامه  شرکت با مسئولیت محدود تک مدیریتی

اظهارنامه شرکت سهامی خاص

اساسنامه شرکت سهامی خاص

اظهارنامه افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

اظهارنامه شرکت سهامی عام 

تقاضانامه ثبت موسسات غیر تجاری

اظهارنامه نام تجاری

اظهار نامه پلمپ دفاتر

گواهی پلمپ دفاتر

اساسنامه  اتحادیه تعاونی

اساسنامه  شرکت تعاونی اعتبار

اساسنامه تعاونی تامین نیاز  مشاغل خانگی

اساسنامه تامین نیاز مصرف کنندگان

اساسنامه شرکت تعاونی مسکن غیر مهر

اساسنامه شرکت تعاونی.

اساسنامه موسسات مشاوران حقوقی

اساسنامه موسسه


فرم شماره – 6 - فرم صورتجلسه هيات مديره

فرم شماره – 7 - فرم  صورتجلسه انحلال موسسه

فرم شماره – 8 - فرم صورتجلسه   هیأت تصفیه

فرم شماره – 9 - فرم رسيدگي به اموال ، دارائي ، بدهي و تعيين تكليف  اموال موسسه

فرم شماره – 10 - نمونه آگهي دعوت به مجامع عمومی عادی سالیانه

نمونه فرمهاي صورتجلسات مجامع عمومي سازمانهاي مردم نهاد


اساسنامه مؤسسات غیر انتفاعی غیرتجاری - تیپی سازمان بهزیستی

صورتجلسه مجمع عمومی هیات امنا - تیپی سازمان بهزیستی

صورتجلسه مجمع عمومی هیات موسس - تیپی سازمان بهزیستی

صورتجلسه هیئات مدیره - تیپی سازمان بهزیستی


.تمامی حقوق این درگاه متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است